Vedtægter

SVENDBORG FIRMA SPORT – LOVE OG VEDTÆGTER

 

 • 1 Forenings navn

                           Foreningens navn er Svendborg Firma Sport

                           Signatur: S.F.S

                           Stiftet den 17. maj 1951.

 

 • 2 Foreningens hjemsted

                           Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune.

 

 • 3 Forenings formål

Foreningens formål er, individuelt, gennem familien og arbejdspladsen, at stimulere interessen for samvær, idræt og motion. 

 

 • 4 Organisationsforhold

                           Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund, til enhver

                           Tid gældende love og vedtægter samt retningslinjer.

 

 • 5 Medlemskab

                    5.1. Foreningen er åben for alle.

                5.2. Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.

5.3. Medlemskab er først gyldigt, når kontingent er fuld indbetalt. Evt. nye medlemmer, der tidligere er slettet pga. restance, kan først optages når gammel restance er betalt.

 • 6 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt og træder i kraft ved modtagelsen af en bekræftelse heraf.                                                             

  

 • 7 Ordinær generalforsamling

                          

7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april og indkaldes med 14 dages varsel.

            Generalforsamlingen annonceres på foreningens hjemmeside og Facebookside

 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Optælling af stemmeberettigede
 2. Valg af dirigent
 3. Beretninger
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Godkendelse af næste års budget
 8. Valg i henhold til lovene
  1. Medlemmer til bestyrelsen
  2. Medlemmer og suppleant til halbestyrelsen
  3. Revisor og suppleant
 9. Eventuelt

 

 

7.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hændes senest 1 uge før mødet.

 

            7.3 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

            7.4 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,

             eller når 1/4 af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden.

             En sådan begæring skal imødekommes af bestyrelsen senest 3 uger efter modtagelsen.

            Mødet indkaldes med 8 dages varsel vedlagt dagsorden.

 

 

 • 8 Afstemning

 

    8.1   Alle afgørelser træffes ved almindelige stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer

             i love og vedtægter

 

    8.2   Alle medlemmer har stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

 

    8.3   Kun fremmødte har stemmeret.

 

    8.4   Skriftlig afstemning skal foretages, blot 1 medlem kræver det.

 

    8.5   Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 7.3, kan komme til afstemning.

             Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

 

 

 • 9 Valg

 

     9.1                Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

 

   

    

 

 

     9.2  Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af op til 5 personer således:

                          

                           - Formand

                           - Næstformand

                           - 3 bestyrelsesmedlemmer

 

 

     9.3 Hvert medlem vælges særskilt.

 

     9.4  På lige år vælges formand og op til 1 bestyrelsesmedlem

             På ulige år vælges næstformand og op til 2 bestyrelsesmedlemmer

 

     9.5 Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

 

     9.6  Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der vælges på hhv. lige og ulige år.

 

     9.7  Generalforsamlingen vælger 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

 

 

 • 10 Bestyrelsen

 

  10.1   Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsentere denne i alle

             foreningsmæssige forhold.

 

  10.2   Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kan et

             Bestyrelsesmedlem, kræve, skriftlig afstemning i personsager.

 

 

 • 11 Halbestyrelsen

                           Til halbestyrelsen for den selvejende institution ”Tåsingehallen”, vælger S.F.S. 3 medlemmer og

                           og 1 suppleant. Valgene finder sted på S.F.B.’s ordinære generalforsamling og gælder for 2 år.

                           2 medlemmer på ulige år og 1 medlem og suppleanten på lige år.

 

 

 

 • 12 Ad hoc-udvalg

 

12.1   Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige opgaver. Hertil kan også udpeges         personer, udenfor bestyrelsen 

 

 

 

 

 • 13 Medlemspligter

 

13.1  Foreningens klubber, medlemmer og hold er underkastet de af foreningen og Dansk     Firmaidrætsforbund vedtagne love, vedtægter og retningslinjer.

 

13.2   Efter foreningens anvisninger påhviler det klubber, medlemmer og hold at afgive

             medlemsindberetning. Endvidere skal ændringer i kontaktadresser omgående meddeles

             foreningen

 

  13.3                 Ved alle henvendelser til offentligheden gennem programmer o.l. at anføre, at de er

                           medlemmer af S.F.S. under Dansk Firmaidrætsforbund.

 

13.4   Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte klubber, medlemmer og   hold fra deltagelse i de løbende turneringer og aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden.

 

 

 • 14 Tegningsret

 

   14.1                Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver, for at være gyldige, underskrift af bestyrelsen.

 

14.2   Ved lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves en vedtagelse af en enstemmig bestyrelse.

 

  14.3                 Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke

                           personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

 

  14.4                 Foreningens lønnede funktionær kan ikke vælges til foreningens bestyrelse inden for Svendborg

                           Firma Sport.

 

 

 • 15 Kontingent

 

  15.1   Bestyrelsen fastsætter kontingent for de enkelte aktiviteter.

            Medlemsåret følger kalenderåret.

 

 • 16 Regnskab og revision

 

  16.1                 Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde en resultatopgørelse og en balance.

 

  16.2                 Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

 

  16.3                 Revision af regnskabet skal være foretaget 3 uger før generalforsamlingen.

 

  16.4                 De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til bestyrelsen.

 

  16.5                 Revisionen skal foretages ud fra en god regnskabsskik og revisorerne kan foretage uanmeldte

                           kasseeftersyn.

 

 • 17 Eksklusion

 

   17.1                En enig bestyrelse kan til en hver tid med øjeblikkeligt varsel ekskludere medlemmer og

                           klubber, der bevisligt ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinjer, udviser

                           grov usportslig optræden ved stævner og turneringer eller er i restance i foreningen.

 

   17.2                Ligeledes kan et flertal i bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse

                           bevisligt arbejder til skade for foreningen.

   17.3                Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære

                           generalforsamling, hvor til de også har adgang.

 

   17.4                Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

 

 • 18 Våbenpåtegning

 

   18.1                Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg

                           forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning

                           overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn af en hvilken som helst årsag, ikke længere

                           bør indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

  18.2                 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.

 

 • 19 Vedtægtsændringer

 

   19.1                Forslag til ændringer af love og vedtægter kan indstilles af såvel bestyrelse, udvalg og medlemmer.

 

   19.2                Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor.

 

   19.3                Bestyrelsen er dog bemyndiget til under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse,

                           at foretage sådanne ændringer i foreningens love og vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund

                           af offentlige myndigheders krav, uden at §18 pkt. 2 behøver at gå i opfyldelse.

 

 • 20 Foreningens opløsning

 

   20.1                Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en i samme

                           anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

 

   20.2                Ved en evt. opløsning har kommunen forkøbsret til foreningens ejendom.

 

  20.3                 Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, afgør flertallet af de fremmødte,

                           hvilke almennyttig idrætsformål, pengene skal gå til.

 

  20.4                 Den afgående bestyrelse har pligt til at forestå afviklingen af foreningen.

 

 

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 26. november 1991.

Ændret på generalforsamlingen den 21. april 1998

Ændret på generalforsamlingen den 27. april 2004

Ændret på generalforsamlingen den 24. april 2007

Ændret på generalforsamlingen den 24. april 2012

Ændret på generalforsamlingen den 17. juni 2021